ISO certificatie bij Onlineadviseren.nl

Certificeren

In deze rubriek vindt u vragen en antwoorden mbt certificeren en certificerende instanties.

Heeft u zelf een vraag?

Wat zijn de dagtarieven van een certificerende instantie?

De dagtarieven van de Certificerende Instanties (CI) zijn soms mede afhankelijk van het type certificaat, de standaard tarieven gelden in de regel voor ISO 9001, VCA, VCU en ISO 14001. Speciale tarieven worden berekend bij certificaten die minder vaak voorkomen. Het blijft raadzaam om meerdere offertes op te vragen, want wat voor de een speciaal is, is voor de ander standaard.

Tarieven 2012, (op basis van diverse offerte aanvragen)

Certificerende Instantie Dagtarief
NCI €   960,-
Lloyd's € 1055,-
Qualitatis € 1080,-
DNV € 1150,-
KIWA € 1264,-
Crop Certificatie € 1285,-
   
   
   

 

Welke bijkomende kosten rekent een Certificerende instantie?

Het totale bedrag dat men aan een CI moet betalen is een combinatie van:

 • dagtarief
 • mandagen
 • bijkomende kosten, zoals:
  • afdrachten aan Raad voor Accreditatie
  • afdrachten aan beheerder van betreffende certificatieschema
  • administratiekosten
  • reiskosten en reistijd
  • extra exemplaren van een certificaat
  • certificaten in een extra taal
  • publicatiekosten op een website

Ook voor wat betreft de bijkomende kosten lopen de tarieven ver uiteen en varieren van enkele honderden tot vele duizenden euro's. Dus ook hier geldt: vraag meerdere ofertes aan.

Kan onlineadviseren onze organisatie certificeren en een certificaat afgeven?

Nee, onlineadviseren.nl geeft geen certificaten af. Onlineadviseren.nl ondersteunt uw organisatie bij alle activiteiten die nodig zijn voor het behalen en behouden van certificaten. Certificaten worden afgegeven door een certificerende instantie. In Nederland moet een certificerende instantie voor het afgeven van bijv. een ISO 9001 of VCA-certificaat zijn erkend door de raad van accreditatie. Bij de keuze van een certificerende instantie is het dus van belang om na te gaan of er een erkenning door de raad van accreditatie heeft plaatsgevonden. Verder adviseren wij om een certificerende instantie te kiezen met ervaring in uw branche. Op deze manier een audit meerwaarde voor uw organisatie. Onlineadviseren.nl kan u helpen met de selectie procedure van een certificerende instantie.

Kan er tijdens een ISO 9001 audit een tekortkoming uitgeschreven worden voor het ontbreken van de RI&E. Dit heeft toch niets met kwaliteitsmanagement te maken?

Nee, in theorie zou dit niet juist zijn. De ISO 9001:2008 is echter niet consistent waar het gaat om wet- en regelgeving. Zo wordt in § 0.1 en 7.2.1 van ISO 9001:2008 duidelijk gesproken van de "op het product van toepassing zijnde wettelijke eisen". Bij § 1.1.b ontbreekt het woord product waardoor er ruimte ontstaat voor interpretatie. Sommige certificeerders hebben dit vertaald in het voldoen aan alle wettelijke eisen waaronder de verplichting om een RI&E te hebben. Conclusie onlineadviseren.nl: De auditor mag een organisatie wel wijzen op de noodzaak om een actuele RI&E te hebben, maar mag hier geen tekortkoming op uitschrijven. Stuur in geval van dergelijke discussies met een auditor een vraag aan onlineaviseren.nl en voorkom onnodige tekortkomingen.

Hoe voer ik eenvoudig een leveranciersbeoordeling uit?

De mate waarin leveranciers beoordeeld worden is onder andere afhankelijk van het belang van de leverancier en zijn producten voor uw organisatie. Een leverancier die producten levert die niet eenvoudig door een andere leverancier geleverd kunnen worden, kan bij het niet nakomen van afspraken grote problemen in uw proces voortgang veroorzaken. U kunt immers niet even ergens anders heen. Een dergelijke leverancier noemen wij een kritische leverancier. Ons advies is om de kritische leverancier te bepalen en deze te beoordelen. Beoordeling kan plaatsvinden op basis van geregistreerde afwijkingen en gesprekken met inkoop, productie etc. Door bijv het toekennen van een cijfer en weging aan verschillende criteria (bijv. Levertijd, afhandeling vragen, garantieafhandeling) kan de prestatie van de leverancier gemeten worden. Bij de beoordeling stelt u vast of de leverancier voldoet of dat er acties noodzakelijk zijn. Deze beoordeling moet u schriftelijk vastleggen. Tools om uw leveranciers eenvoudig te beoordelen zijn onderdeel van ons beheerabonnement.

Ons certificaat verloopt pas in februari 2013, nu moet de auditor al in november 2012 langskomen voor een heraudit. Kan dit niet gewoon in februari 2013?

Volgens de internationale norm ISO 17021, waarop certificerende instanties worden gecontroleerd door de Raad voor Accreditatie, mag  de startdatum van een nieuw certificaat pas ingaan een datum nadat het gehele proces van hercertificatie positief is afgerond.  Om te zorgen dat een bedrijf ingeval van een kritische tekortkoming/major non-confomity tijdelijk niet gecertificeerd is, wordt een hercertificatie 2 tot 3 maanden voor het vervallen van het certificaat gepland. In theorie kan het dus wel in februari 2013, maar kan dit wel problemen opleveren indien er afwijkingen geconstateerd worden. Tijdens een beheerbezoek van onlineadviseren.nl kunnen onze professionals vaststellen wat de kans op een afwijking is. Meer weten over een beheer abonnement klik hier

Moet elektrische gereedschap jaarlijks gekeurd worden?

Nee, de keuringsfrequentie voor elektrisch gereedschap is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Frequentie van gebruik
 • Deskundigheid van gebruikers
 • Omgeving waarin gereedschap gebruik wordt
 • Kans op beschadigingen

Relatie VCA vraag 10.2.

Een van de minimumeisen uit vraag 10.2 luidt: “Frequentie van de keuringen: tenminste eenmaal per jaar met motivering van eventuele afwijking indien minder”. Hieruit blijkt dat ook bij VCA gecertificeerde bedrijven niet standaard een frequentie van jaarlijks gehanteerd moet worden, zoals vaak voor de auditors gesuggereerd wordt.

Handige tool

De werkwijze om te komen tot een keuringsfrequentie staat verder uitgewerkt in de NEN 3140. Om het bepalen van de frequentie te vereenvoudigen heeft Onlineadviseren.nl een tool ontwikkeld. Wilt u deze gratis tool ontvangen stuur dan een mail naar info@onlineadviseren.nl.

Kan een Tatooshop ook certificeren?

Ja, in theorie is het voor iedere organisatie mogelijk om een ISO kwaliteitscertificaat te behalen. Het betreft hier dan een certificaat op basis van de ISO 9001:2008 norm. Dit is een Internationale norm voor kwaliteitsmanagement. De basis van de norm wordt gevormd door de volgende uitgangspunten:

 

Klanttevredenheid: Eisen en wensen van de klant moeten zo worden omgezet in een dienst, dat de klant hier tevreden over is. Deze tevredenheid moet gecontroleerd worden, door bijv. een vragenlijst of enquête.

 

Taken en bevoegdheden: Iedere medewerker is op de hoogte van de regels en voorschriften en heeft de juiste opleidingen om de kwaliteit te leveren die de klant mag verwachten

 

Procesbenadering: het aanbrengen van een tatoeage en/of piercing wordt als proces beschouwd. Dit hele proces moet volgens vastgestelde stappen (lees: procedures en/of instructies) uitgevoerd worden. Bij het vaststellen van de processtappen wordt met name gekeken naar risico’s in het proces en momenten wanneer informatie/activiteiten overgedragen worden aan een andere medewerker of afdeling. Concreet gezegd moet er een handboek komen waarin het gehele proces omschreven is.

 

Continue verbeteren: Een organisatie moet streven naar het continue verbeteren van haar processen en klantentevredenheid. Dit kan door bij te houden wat en misgaat (bijv. klachten of claims) en op basis hiervan verbeteracties te ondernemen. Deze verbeteracties moeten schriftelijk vastgelegd worden en ook de afhandeling moet vastgelegd worden. Continue verbeteren wordt dus bereikt door: Meten (wat gaat er mis), Analyse (Wat kunnen we verbeteren) en Verbeteren (Acties).

 

Voldoen aan wet- en regelgeving: Een organisatie moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Hierbij kan gedacht worden aan het warenwetbesluit Tatoeëren en Piercen,  Arbowet en Milieuwet. De wijze waarop een organisatie aan deze wetten en regels voldoet moet duidelijk zijn vastgelegd in het handboek en blijken uit registraties.

 

Organisaties die een ISO 9001 certificaat hebben, geven de opdrachtgever de zekerheid:

 

 • Dat eisen en wensen van de klant bekend zijn en gerealiseerd worden;
 • Een constante kwaliteit gewaarborgd is;
 • Gewerkt wordt met goed opgeleide medewerkers;
 • Dat voldaan wordt aan wet- en regelgeving;
 • Dat de organisatie leert van eventuele fouten en streeft naar continue verbetering.

 

Het afgeven van een ISO 9001 certificaat gebeurt door een externe organisatie. In Nederland zijn er ca. 60 die dit mogen doen. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze bedragen minimaal ca. 1.500,-.

 

 

Bovenstaande punten zijn ook in te vullen voor een Tatoo-shop. In de praktijk zijn er echter weinig organisaties,  die voor particulieren werken,  ISO 9001 gecertificeerd. Het certificaat wordt vaker gebruikt bij bedrijven die aan andere bedrijven of overheden leveren. Verder is ISO 9001 voor de eigen organisatie nuttig wanneer er meerdere afdelingen aanwezig zijn en er meerdere mensen in een organisatie werken (ca. 10 of meer). Het vastleggen van regels en overdraagbaar maken van activiteiten heeft dan pas echt  voordelen voor een organisatie.