ISO certificatie bij Onlineadviseren.nl

Arbo - Veiligheid

In deze rubriek vindt u vragen en antwoorden met betrekking tot Arbo (Veiligheid, GezondheId en Welzijn).

Heeft u zelf een vraag?

Hoeveel mag een werknemer tillen?

Hier is geen wettelijke bepaling voor, maar over het algemeen wordt aangenomen dat 23 kilo het maximum is. Deze grens is gebaseerd op de NIOSH-methode die ook in de toelichting op het Arbobesluit 5.2 is opgenomen.

Maar het gewicht is niet de enige factor die de taak belastend maakt. Ook de frequentie, de afstand van de verplaatsing, de hoogte tot de vloer en de draaiing van het lichaam zijn van invloed. De NIOSH-methode houdt rekening met deze omstandigheden. Op basis hiervan berekent NIOSH-methode het aanbevolen gewicht. Maximaal is dat 23 kilo, maar bij extra zware omstandigheden kan dat dus nog lager zijn. Over het algemeen luidt de uitkomst maximaal 12 kg of zelfs nog veel minder.

In de bouw geldt als regel dat goederen zwaarder dan 50kg niet handmatig verplaatst mogen worden. Dus ook niet met meerdere werknemers.

Wat is het verschil tussen een ARBO-RI&E en een VCA RI&E?

Er is verschil tussen een RI&E verplichting voortkomend uit de Arbowet en uit de VCA-richtlijn. 

Voor wat betreft de Arbowet: 

 • Ieder bedrijf heeft een RI&E verplichting.
 • Voor sommige branches is een standaard RI&E beschikbaar
 • Voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers (dit is niet hetzelfde als FTE) vervalt de toetsingsverplichting als zij een goedgekeurd RI&E instrument gebruiken.
 • Bij meer dan 25 medewerkers moet de RI&E dus altijd getoetst worden door een kerndeskundige (bijvoorbeeld een HVK-er)
 • Bij de RI&E hoort een plan van aanpak, dat plan van aanpak moet jaarlijks opgevolgd/geactualiseerd worden.
 • De RI&E moet geactualiseerd worden na ca 4 a 5 jaar of bij wijzigingen in de organisatie zoals nieuwe/gewijzigde activiteiten, verbouwing, verhuizing e.d. dus situaties waarbij risico’s kunnen wijzigen.

Voor wat betreft de VCA:

 • Er moet een VGM-risico inventarisatie zijn per risicovolle functie
 • Bij het opstellen van de RI&E moet een Middelbaar of Hogere veiligheidskundige betrokken zijn.
 • Bij de RI&E hoort een plan van aanpak, dat plan van aanpak moet jaarlijks opgevolgd/geactualiseerd worden.
 • De RI&E moet geactualiseerd worden om de 3 jaar, dit betreft de complete VGM-functie RIE
 • Als er incidenten en ongevallen gemeld worden, dan: Eenmaal per jaar wordt op basis van melding van incidenten en direct na een ongeval de RI&E geëvalueerd en zonodig geactualiseerd. Dit betreft alleen de aspecten die bij de melding betrokken zijn.
 • Bij evaluaties dient aantoonbaar de MVK of HVK deskundigheid betrokken te zijn.

 

ONLINEADVISEREN.NL  kan u op dit punt ontzorgen, neem een RI&E abonnement.

Wanneer moet een bedrijf de RI&E opnieuw laten toetsen?

In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Uitgangspunt is dat de RI&E actueel dient te zijn. Een RI&E moet bijgesteld en opnieuw getoetst worden als er in een bedrijf iets verandert in de werkmethoden, de werkomstandigheden of bij technische innovaties. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, de uitbreiding van het dienstenpakket, een (interne) verhuizing of ingrijpende verbouwing of een ingrijpende wijziging in de taken van werknemers.
In het kader van een certificering (bijvoorbeeld VCA) kunnen soms aanvullende eisen worden gesteld met betrekking tot de termijn waarop de RI&E getoetst moet worden. Laat uw RI&E beoordelen door een deskundige van onlineadviseren. Voor meer informatie zie www.onlineadviseren.nl/beheer/

Moet een werkgever een beeldschermbril vergoeden

 

Beeldschermen kunnen geen oogschade veroorzaken. Het is voor beeldschermwerkers wel belangrijk na te laten gaan of men een bril nodig heeft, dan wel de juiste bril heeft.

De werkgever moet zorgen voor het geven van gelegenheid voor oogonderzoek bij de arbodienst, zowel bij begin van het beeldschermwerk, als bij klachten, als periodiek. Bij onderzoek aan het gezichtsvermogen wordt een onderscheid gemaakt tussen eerstelijnsonderzoek (bij de arbodienst of bedrijfsarts ) en een oftalmologisch onderzoek (door een oogarts).

Voor beeldschermwerk zijn er speciale beeldschermbrillen. Als zo’n bril nodig is, dan komen de kosten voor aanschaf voor rekening van de werkgever.

Tips voor de werkgevers:

Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden bij een aanvullende verzekering de aanschaf van een beeldschermbril. Check dus even welke verzekering de medewerker heeft.

Maak afspraken met een opticien.

Spreek een maximumbedrag af voor de vergoeding van het montuur en de glazen van de bril.

Bij beginnende ouderdomsverziendheid is een eenvoudige leesbril met een volledig glas (geen ‘halve’ glazen) met een sterkte van +1 of +1,5 vaak al goed.

bron; arboinformatieblad 2

Moet elektrisch gereedschap jaarlijks gekeurd worden?

Nee, de keuringsfrequentie voor elektrisch gereedschap is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Frequentie van gebruik
 • Deskundigheid van gebruikers
 • Omgeving waarin gereedschap gebruik wordt
 • Kans op beschadigingen

Relatie VCA vraag 10.2.

Een van de minimumeisen uit vraag 10.2 luidt: “Frequentie van de keuringen: tenminste eenmaal per jaar met motivering van eventuele afwijking indien minder”. Hieruit blijkt dat ook bij VCA gecertificeerde bedrijven niet standaard een frequentie van jaarlijks gehanteerd moet worden, zoals vaak voor de auditors gesuggereerd wordt.

Handige tool

De werkwijze om te komen tot een keuringsfrequentie staat verder uitgewerkt in de NEN 3140. Om het bepalen van de frequentie te vereenvoudigen heeft Onlineadviseren.nl een tool ontwikkeld. Wilt u deze gratis tool ontvangen stuur dan een mail naar info@onlineadviseren.nl.

Hoogwerkertraining of opleiding verplicht???

 

Het wettelijk kader voor de hoogwerkerinstructie wordt gevormd door:
 
 • Artikel 8 van de Arbowet: de werkgever moet zorgen voor een doeltreffende instructie. Hieruit wordt natuurlijk niet echt duidelijk wat doeltreffend is.
 • Wat duidelijker wordt het in Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 7.17c. betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen waarin staat: “Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten”.
 
 Wat is nu een specifieke deskundigheid? Dit wordt weer iets duidelijker in het arbo-informatieblad AI-14 “Bedrijfsruimten: inrichting, transport en opslag”. Dit document wordt ook gebruikt door de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) bij handhaving. Hieronder de letterlijke tekst uit paragraaf 4.3.4 “Deskundigheid:
 
“Gebruikers dan wel bestuurders van gemotoriseerde transportmiddelen moeten gezien de potentiële gevaren minimaal 16 jaar zijn. Ook jeugdigen van 16 of 17 jaar mogen dus bijvoorbeeld een heftruck besturen, mits zij voldoende zijn geïnstrueerd en onder deskundig toezicht staan. Dit toezicht is zodanig georganiseerd dat de specifieke gevaren van het rijden met heftrucks kunnen worden voorkomen. Verder moet elke gebruiker met de bediening van het transportmiddel en de aard van de werkzaamheden vertrouwd zijn en bekend zijn met de bedieningsvoorschriften en het bedrijfsverkeersreglement. De werkgever is daarom verplicht de betreffende werknemers grondig te (laten) instrueren. De wetgeving vereist hier een specifieke deskundigheid, waarbij de werkgever de inhoud en uitvoering van deze deskundigheid zelf mag invullen, maar daarvoor ook verantwoordelijk wordt gesteld.
In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld wordt geadviseerd heftruckchauffeurs een opleiding met diploma of certificaat te laten volgen, maar ook een interne instructie behoort tot de mogelijkheden, mits kwalitatief afdoende en mits zowel inhoud als deelname zijn vastgelegd. Een duidelijke schriftelijke instructie in de Nederlandse taal voor het gebruik van het transportwerktuig, de hefinrichting, bedieningsorganen, en periodieke controle en onderhoud moeten daar uiteraard een onderdeel van vormen.”
Voor een goede hoogwerkertraining, kijk eens op de site van onlineadviseren partner www.imrtraining.nl

Moet ik als ZZP'er mijn electrisch handgereedschap laten keuren?

Ja, dit is verplicht.

Het doel van de Arbowet is werknemers beschermen tegen risico’s op het werk. De werkgever moet er voor zorgen dat zijn werknemers veilig en gezond unnen werken. Als zzp’er bent u geen werkgever en geen werknemer. In principe bent u dus, als u aan het werk bent, zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en gezondheid.

Het is natuurlijk wel in uw eigen belang om, als u echt alleen werkt en dus de meeste delen van de Arbowet en het Arbobesluit niet van toepassing zijn, veiligheids-en gezondheidsmaatregelen te nemen. Zo is het bijvoorbeeld goed te realiseren dat te zwaar tillen, een ongunstige werkhouding, beschadigd gereedschap en te veel uren werken, kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en ongevallen.

Veilige machines
Als u werkt met machines is er het risico dat handen of andere lichaamsdelen door de machine ‘geraakt’ worden. Dit kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben. Daarom moeten machines veilig zijn. Ook moet u er zo veilig mogelijk mee werken.

Dit betekent onder andere dat:

 • bewegende delen van machines afgeschermd en beveiligd moeten zijn;
 • machines stabiel opgesteld moeten zijn;
 • u machines gebruikt waar ze voor bedoeld zijn;
 • onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden alleen uitgevoerd mogen worden als de machine is uitgeschakeld en drukloos of spanningsloos is gemaakt;
 • de machines gekeurd worden;
 • samengestelde machines voorzien moeten zijn van een gemeenschappelijke noodstopvoorziening.

Handgereedschap
Elektrisch handgereedschap moet deugdelijk zijn, goed onderhouden worden en gekeurd zijn. Gereedschap mag u alleen gebruiken voor het doel waarvoor het gemaakt is. Het is belangrijk dat er geen elektriciteitsdraden blootliggen. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing.

Werkt u in natte, besloten of nauwgeleidende ruimten neem dan extra maatregelen.
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een veilige lage spanning (accugereedschap of achter een trafo). Voor werk in explosiegevaarlijke zones is er de explosieveilige apparatuur.

Ook het werken met de motorkettingzaag is erg gevaarlijk en vereist een speciale deskundigheid, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pak, schoenen, bril, helm, gehoorbescherming) en een stabiele werkplek.

 

Werkgevers aansprakelijk bij inhuren ZZP'er

Ja, werkgevers zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van veilige werkomstandigheden indien zijn ZZP'ers in huren.

De hoge raad heeft beslist dat wanneer zzp'ers of freelancers schade lijden door onvoldoende veiligheidsmaatregelen, de opdrachtgever daar verantwoordelijk voor is.

De werkgeversaansprakelijkheid strekt zich dus ook uit tot personen die buiten dienstbetrekking voor opdrachtgever werkzaamheden verrichten in uitoefening van diens beroep of bedrijf. Hiermee scherpt de Hoge Raad de zorgplicht van werkgevers bij bedrijfsongevallen verder aan.

De wet stelt al duidelijk dat nalatige werkgevers ook aansprakelijk zijn voor bedrijfsongevallen van personen die bij hen werken, maar elders in loondienst zijn, zoals uitzendkrachten. Dat is volgens de Hoge Raad dus nu ook het geval voor zzp’ers die zonder arbeidscontract in opdracht werken.